Privacy Policy & Cookieverklaring

Algemeen

Simul BV h/o StyleMathôt en Collectebonnen heeft deze privacy policy voor u opgesteld om u te kunnen vertellen hoe wij omgaan met de informatie, met name de persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt. Wij vinden de beveiliging van uw persoonsgegevens belangrijk, houden ons daarom aan de relevante wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hebben daarom diverse maatregelen getroffen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van:

Simul BV, gevestigd Nijverheidsweg 1 2031 CN Haarlem, Kvk nr: 34172821.

Alle vragen over privacy en gebruik van persoonsgegevens kunt u richten aan: Wil Pfeiffer, Directeur Simul BV

Deze gegevens kunt u op verschillende manieren met ons delen. Voor de gegevens van personeel geldt een andere privacy policy: neem hiervoor contact op met onze verantwoordelijke voor P&O.

U kunt gegevens op verschillende wijzen met ons delen:

 • Via onze websites: www.stylemathot.nl / mijn.stylemathot.nl / upload.stylemathot.nl / kaarten.stylemathot.nl / styletransfer.nl / esprint.nl / stylemathotkaarten.nl / stylemathotsign.nl /collectebonnen.nl
 • Via e-mail – Via telefonisch contact
 • Door brief of achterlaten van uw visitekaartje

Algemeen gesproken verwerken wij uw gegevens ten behoeve van:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over opdrachten en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht, bijvoorbeeld ter realisatie van (geïndividualiseerd) drukwerk en/of bezorging op adres.
 • Het doorvoeren van verbeteringen in de processen van onze interne organisatie.

Dit doen wij op basis van een opdracht of een aantoonbaar verzoek van uw kant, of ons gerechtvaardigd algemeen belang (algemene commerciële activiteiten). In deze privacy policy geven wij u meer inzicht in de details, ook met betrekking tot onze website.

Wanneer wij een opdracht van onze klanten ontvangen, zijn we de Verwerker van persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen variabel zijn en aangezien wij niet Verantwoordelijk zijn, zijn deze ook voor ons niet op voorhand te voorspellen. Deze gegevens behandelen wij zoals door ons opgedragen door onze klant in een verwerkersovereenkomst. Indien u vragen heeft over dit soort gegevens, kunt zich het beste wenden tot de originele partij die uw gegevens vergaard heeft (de Verantwoordelijke).

Veranderingen in onze verwerkingsprocessen, websites, applicaties of manier van overleg of contact kunnen leiden tot veranderingen in onze privacy policy, die wij steeds actualiseren op onze website. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy policy te herlezen. Aan deze privacy policy kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorbeelden van gegevens die wij van u vast (kunnen) leggen: Klantgegevens (t.b.v. order- en relatiemanagement), gegevens van leveranciers en prospects

Wij registreren gegevens van de zakelijk relatie (de rechtspersoon die onze opdrachtgever is, welke in sommige gevallen een privépersoon kan zijn) én medewerkers bij onze relatie. Wij verwerken uw gegevens omdat u ons een opdracht heeft gegund, of (mondelinge) toestemming voor hebt gegeven, bijvoorbeeld door achterlaten van uw visitekaartje. Wij doen dit ten behoeve van de eerder genoemde algemene doelstellingen.

Wij kunnen vastleggen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Titels (indien aanwezig)
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Website (indien aanwezig) en social media profielen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gesproken taal
 • (Zakelijke) interesses
 • Werkzaam bij organisatie, moment in dienst bij de organisatie
 • Relevante gegevens voor de orderafhandeling en de zakelijke transactie, waaronder bankrekeningnummer, btw-nummer, kvk-nummer, controle van uw kredietwaardigheid, betaalafspraken, betaalhistorie, factureringsadres, bezorgadres. Zonder deze gegevens is het uitvoeren van de opdracht voor u naar verwachting niet mogelijk.

Op basis van de opdracht en gemaakte overige afspraken leggen wij verdere gegevens van u vast. Wij bewaren deze gegevens tot u ons verzoekt deze te verwijderen omdat uit onze ervaring blijkt dat klanten, leveranciers en overige relaties het wenselijk vinden dat wij over historische gegevens kunnen beschikken.

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij noodzakelijk voor de controle van de kredietwaardigheid, uitvoering van een opdracht (waarbij wij contactgegevens van onze leveranciers door kunnen geven aan klanten), of voor interne verbetering van onze processen.

Gegevens inzien, aanvullen, verbeteren, afschermen of verwijderen en uw verdere rechten

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u diverse rechten, waarover de Autoriteit Persoonsgegevens u in detail van informatie voorziet. U heeft o.a. het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen door ons over te laten dragen, te corrigeren of te verwijderen, of uw eerder gegeven akkoord voor gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Wij helpen u dan graag en vragen u contact met ons hierover op te nemen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de wettelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot o.a. inzage, correctie of verwijdering sturen naar eerder genoemde contactinformatie. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij bewaren dan wél die informatie waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met onze contactpersoon.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer in onze actieve operationele systemen dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat wij uw gegevens bewaren zolang als dit wettelijk verplicht is en totdat u ons verzoekt deze te verwijderen.

Delen met anderen

Wij verstreken uw persoonsgegevens alléén aan de volgende derden:

 • Onze partners in zakelijke dienstverlening (ICT-leveranciers, nabewerkers, transporteurs) ten behoeve van afhandeling van uw vragen, het uitvoeren, bezorgen, factureren en administreren van opdrachten, het verbeteren van de werking van de website en onze bedrijfsprocessen en het oplossen van technische problemen.
 • Bevoegd gezag, wanneer wij gesommeerd worden de gegevens te delen.

Gegevens inzien, aanvullen, verbeteren, afschermen of verwijderen en uw verdere rechten

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u diverse rechten, waarover de Autoriteit Persoonsgegevens u in detail van informatie voorziet. U heeft o.a. het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren of te verwijderen, of uw akkoord voor gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Ook mag u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar eerder genoemde contactinformatie. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij bewaren dan wél die informatie waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met onze contactpersoon.

 Websites: stylemathot.nl

De website stylemathot.nl en alle hier onder vallende websites (*.stylemathot.nl) vallen onder de eindverantwoordelijkheid van Simul B.V.

Uw vragen over onze website en ons gebruik van persoonsgegevens kunt u stellen aan onze afdeling account. Met algemene vragen kunt u zich daar het beste eerst vervoegen: zij kunnen u het beste op weg helpen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De genoemde websites en de ICT-dienstverleners die hierbij betrokken zijn, kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u (door middel van bezoek of registratie) gebruik maakt van de diensten die worden geboden, en/of omdat u per telefoon of email contact met ons opneemt over het gebruik van deze applicaties.

U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites/apps, die via een link op onze website(s) bereikbaar zijn. Uw bezoek aan onze website, en uw keuze te registreren of gegevens in te voeren, eventueel ondersteund door expliciete bestelling of een onderliggend contract is het door u gegeven akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van de genoemde doeleinden.

De genoemde website kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Technische gegevens welke uw computer en browser achterlaten wanneer zij naar onze website surfen. 
 • Registratie van uw acties op onze website. Wij maken gebruik van analyse tools (dit beschrijven wij verderop in deze privacy policy)
 • Uw Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, telefoonnummer, email adres en eventuele opmerkingen / vragen die u invoert bij gebruik van het contactformulier. Wij willen u vragen geen (gevoelige) persoonsgegevens achter te laten in deze opmerkingen.
 • Accountgegevens, waaronder taal, gebruikersnaam, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, email en wachtwoord ten behoeve van onze applicaties (Webshop en nieuwsbrief)
 • Inhoudelijke gegevens uit de webshop/applicatie welke u zelf achterlaat, omdat deze gekoppeld zijn aan uw account en wellicht door u ingevoerde gegevens bevatten.

Wij behouden deze gegevens tenminste zolang als wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren, of totdat u verzoekt tot verwijdering, om overeenkomsten met u uit te kunnen voeren, de applicaties te kunnen beheren en verbeteren en u van de gewenste informatie te kunnen voorzien omdat uw historische gedrag ons helpt om u beter te ondersteunen.

Wanneer u verder telefonisch of per e-mail contact met ons of een van onze leveranciers opneemt, dan registreren wij de e-mail en overige verdere relevante informatie rondom dit contact in onze e-mail systemen, op onze netwerkmappen en/of ons klantenmanagementsysteem, waaronder tenminste uw naam, om uw contactmoment met ons te kunnen afhandelen. Wij behouden deze gegevens totdat u verzoekt tot verwijdering om uw vraag te kunnen beantwoorden en ten behoeve van de eerder genoemde doelstellingen.

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte, of op een locatie die tenminste voldoende waarborgen biedt, zoals bijvoorbeeld door Privacy Shield. De website/applicatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Waarom wij uw gegevens nodig hebben

Wij verwerken (persoons)gegevens die u achterlaat primair om u te ondersteunen bij uw verzoek via het contactformulier (waarna wij contact met u opnemen), uitvoering van opdrachten en het leveren van producten en diensten, het gebruik van de applicatie/webshop of wanneer u ons belt.

Cookies

Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.