Duurzaam Inkopen

Certificerende Instantie: Stichting Certificatie Grafimedia Branche

Duurzaam inkopen is het toepassen van milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces, zodat dit uiteindelijk leidt tot daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan deze milieu- en sociale aspecten voldoet. Met het behalen van dit certificaat bewijst StyleMathôt te voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan Duurzaam Inkopen. De Rijksoverheid vervult een voorbeeldfunctie ten aanzien van Duurzaam Ondernemen. Vandaar dat zij de doelstelling heeft al haar aanbestedingen ‘duurzaam’ te gaan inkopen.

De criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door Senter Novem in opdracht van het Ministerie van VROM. Dit betekent dat vanaf 2010 grafische ondernemingen alleen nog maar drukwerk voor overheidsinstanties kunnen vervaardigen als dit aantoonbaar ‘duurzaam’ gebeurt.